Kính g?i:  BAN LĂNH ??O, C? QUAN DOANH NGHI?P

 

Theo Lu?t s? 38/2009/QH12 s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a các Lu?t liên quan ??n ??u t? xây d?ng c? b?n và Ngh? ??nh s? 85/2009/N?-CP h??ng d?n thi hành Lu?t ??u th?u và l?a ch?n nhà th?u xây d?ng theo Lu?t Xây d?ng thay th? Ngh? ??nh 58/2008/N?- CP  có hi?u l?c k? t? ngày 01 tháng 12 n?m 2009 th́ ch? ??u t? ???c phân c?p phê duy?t HSMT, HSYC và phê duy?t k?t qu? l?a ch?n nhà th?u, c? th? ch? ??u t? ph?i t? th?m ??nh và phê duy?t các n?i dung trên. ?ây ???c xem nh? là m?t trong nh?ng n?i dung thay ??i c? b?n so v?i các quy ??nh tr??c kia. V́ v?y vi?c ch? ??u t? c?n có ??i ng? chuyên gia có nghi?p v? n?m v?ng các quy ??nh là h?t s?c quan tr?ng và c?p bách. TDS Media t? hào là ??n v? ?ă ???c các c? quan ban ngành trong c? n??c tin c?y trong vi?c ?ào t?o nghi?p v? ??u th?u, ??n th?i ?i?m này chúng tôi ?ă ?ào t?o và c?p ch?ng ch? cho hàng ngàn h?c viên trong c? n??c. M?c tiêu c?a chúng tôi tr? thành ??a ch? ?ào t?o chuyên gia ??u th?u chuyên nghi?p ??i v?i m?i c?p ?? t? c? b?n ??n chuyên sâu;

TDS Media trân tr?ng thông báo chiêu sinh các khóa ?ào t?o chuyên gia ??u th?u theo l?ch sau:

TT

Ch??ng tŕnh ?ào t?o

Th?i gian

Kinh phí

1

Nghi?p v? v? ??u th?u  (Level 1 áp d?ng ??i v?i các h?c viên h?c c? b?n l?n ??u tiên )

T? ngày:

16 - 18/04/2010

800.000?/

h?c viên

2

Nghi?p v? ??u th?u (Level 2 áp d?ng ??i v?i h?c viên có kinh nghi?m ?ă h?c c? b?n )

T?  ngày

17 - 18 /4/2010

800.000

3

Nghi?p v? th?m ??nh ??u th?u

T? 22 – 24/4/2010

800.000

4

H?i th?o v? x? lư t́nh hu?ng trong ??u th?u

Ngày 25/4/2010

500.000

 

* ??i t??ng tham d?: T?t c? các cán b? thu?c các c? quan là S?, Ban Ngành, cán b? nhà n??c, ??n v? x? nghi?p, ng??i t? do...

* Ch??ng tŕnh khoá h?c (g?i kèm cùng công v?n)

      * ??a ?i?m h?c: T?i H?i tr??ng TDS Media
                                  T?ng 6, s? 59,  Láng H?, Ba ?́nh, Hà N?i

      * Gi?ng viên:  Là các chuyên gia cao c?p ?ă và ?ang công tác t?i C?c Qu?n lư ??u th?u, B? Xây d?ng và các chuyên gia có uy tin khác.

* Ch?ng ch?: K?t thúc khóa h?c h?c viên s? ???c c?p ch?ng ch? nghi?p v? t??ng ?ng v?i ch??ng tŕnh ?ào t?o

*  Th? t?c nh?p h?c: N?p 2 ?nh 3 x 4 và kinh phí t?i ??a ?i?m h?c vào lúc 7h30 ngày khai gi?ng, ho?c chuy?n kho?n h?c phí vào s? tài  kho?n: Liên h? ?? bi?t chi ti?t

(S?n sàng ??n t?n n?i làm th? t?c nh?p h?c cho Quư ??n v?, cá nhân có nhu c?u)

                TDS Media s? thông báo ch??ng tŕnh t?p hu?n c? th? ??n t?ng h?c viên trong gi?y báo nh?p h?c sau khi nh?n ???c phi?u ??ng kư tham d?.

                Kính ?? ngh? các ??n v?, cá nhân có nhu c?u g?i ?i?n tr?c ti?p, fax ho?c g?i email danh sách h?c viên tr??c th?i gian khai gi?ng ??n ??a ch? bên d??i. 

 

N?i nh?n:

        - Nh? trên;

        - L?u V?T.

                                        GIÁM ??C ?I?U HÀNH

 

 

 

 

                                            V? Ng?c D?ng

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category