• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

 1. Có m?t trên h? th?ng web toàn c?u

S? ng??i s?ng, ho?t ??ng và làm vi?c d?a trên n?n t?ng Internet ?ang ngày càng t?ng. Theo th?ng kê th́ trung b́nh có h?n 600 tri?u ng??i trên th? gi?i ?ă truy c?p vào m?ng Internet và s? l??ng này không ng?ng ???c t?ng lên hàng ngày. Vi?c ti?p c?n m?t cách nhanh chóng v?i các khách hàng t?i Vi?t nam và trên toàn th? gi?i ch?ng t? s? thành công c?a doanh nghi?p. B?n nên bi?t r?ng, ??i th? c?a b?n c?ng ?ang làm nh? v?y.

2. V?n pḥng ?o trên m?ng Internet

Website nh? m?t showroom r?ng răi, ti?p ???c s? l??ng khách hàng không h?n ch? v? th?i gian hay không gian. ?i?u này có th? x?y ra khi b?n s? h?u 1 website v?i ??y ?? thông tin v? doanh nghi?p và s?n ph?m d?ch v? c?a b?n.

3. Ngu?n thông tin v? s?n ph?m và d?ch v? luôn s?n sàng

Không ǵ h?n b?ng vi?c b?n t? s?p x?p n?i dung v? s?n ph?m và d?ch v? trên website c?a b?n. Chu?n b? m?t l?n duy nh?t và bán nhi?u l?n cho khách hàng ti?m n?ng. Chi phí gi?m ?i r?t nhi?u và doanh thu t?ng ?áng k? theo th?i gian.

Ch? ??ng h?n v? ngu?n thông tin. Luôn s?n sàng gi?i ?áp cho khách hàng nh?ng câu h?i c?n thi?t nh? làm th? nào ?? khách hàng quan tâm có th? liên h? ???c ngay v?i b?n? Ph??ng th?c thanh toán trong m?i d?ch v? s? nh? th? nào? . Trong th?i ??i hi?n nay, các thông tin ?̣i h?i ph?i nhanh chóng h?n và mang tính ?a chi?u h?n. Internet s? giúp b?n làm ???c ?i?u ?ó thông qua nh?ng trang thông tin ???c duy tŕ liên t?c 24/24 gi? trong ngày và 07 ngày trong tu?n. Khách hàng có th? xem thông tin v? doanh nghi?p c?a b?n b?t k? lúc nào h? mu?n, th?m chí ngay c? khi b?n ?ang ng?.

4. T?ng ch?t l??ng ph?c v? - T?ng doanh thu bán hàng

S? h?u 1 website ??ng ngh?a b?n có nhi?u cách h?n ?? ph?c v? khách hàng. Li?u b?n có ?? ??i ng? nhân viên tr?c ?i?n tho?i ?? ti?p nh?n các yêu c?u c?a khách hàng v? cung c?p thông tin d?ch v? mà h? c?n? Li?u khách hàng có th? t? ??ng tra c?u vào c? s? d? li?u, t́m ki?m các thông tin v? d?ch v? b?n ?ang ti?n hành mà h? mu?n không? T?t c? ?i?u này khách hàng có th? là ???c 1 cách ??n gi?n và nhanh chóng thông qua chính Website c?a doanh nghi?p b?n.

5. M?t kênh bán hàng hi?u qu? 24/24h

B?n khó mà thuy?t ph?c ???c các t?p chí ??ng bài v? vi?c b?n khai tr??ng m?t c?a hàng m?i nh?ng b?n l?i có th? thuy?t ph?c ???c h? ??ng bài nêu tên Website c?a b?n v́ trang Web ?ó m?i và có nhi?u ?i?u thú v?. V?i các thông tin s?ng ??ng nh? v?y, b?t k? khách hàng nào c?ng có th? truy c?p vào Website ?? t́m hi?u v? doanh nghi?p c?a b?n và có th? tr? thành khách hàng ti?m n?ng.

6. Thông tin truy?n t?i nhanh nh?t

N?u b?n c?n ph?i công b? các tài li?u tr??c lúc n?a ?êm th́ s? nh? th? nào? Gi? s? ?ó là tin kh?n c?p, công b? các gi?i th??ng c?a ch??ng tŕnh khuy?n m?i,... N?u b?n g?i các tin này t?i các ṭa so?n báo th́ b?n s? g?p ph?i tr? ng?i v? th?i gian: Thông tin c?a b?n ch? ???c phát hành cùng v?i gi? phát hành c?a báo và không th? thay ??i sau khi báo ?ă ???c phát hành. V?i m?ng Internet, b?n hoàn toàn có th? thay ??i tin t?c m?i cho Website c?a doanh nghi?p trong ṿng vài giây ??ng h?, nh?ng thông tin m?i nh?t s? ???c c?p nh?t và s? ???c chuy?n t?i nh?ng ng??i mong ??i mà không ph?i qua b?t k? ng??i ??a tin nào.

7. ?? bán hàng hóa

Thói quen mua s?m tr?c tuy?n ?ang ngày càng gia t?ng t?i Vi?t nam. T? l? mua s?m tr?c tuy?n chi?m 40% - 80% doanh s? c?a ph?n ?a các công ty làm v? th??ng m?i ?i?n t?. B?n có nh??ng c? h?i này cho ??i th? hay không?

8. Bán hàng t? ??ng - Gi?i thi?u s?n ph?m / d?ch v? không gi?i h?n

Khách hàng luôn có nhu c?u t́m hi?u s?n ph?m và d?ch v? tr??c khi ??a ra quy?t ??nh mua s?m. Website chính là m?t kênh bán hàng hi?u qu?. Internet k?t h?p v?i website m? ra cho b?n nhi?u cách th?c ?? gi?i thi?u s?n ph?mth?t sinh ??ng t?i khách hàng thông qua Website b?ng h́nh ?nh, âm thanh, các ?o?n phim ng?n. Khách hàng ti?m n?ng s? ??n v?i b?n nhi?u h?n, không m?t quy?n sách gi?i thi?u nào có th? làm ???c nh? v?y.

9. M? r?ng th? tr??ng ti?m n?ng

? Vi?t nam, Internet ?ă d?n là m?t cách th?c gi?i trí và mua s?m không th? b? qua. Nh?ng ng??i s? d?ng Internet th??ng là nh?ng ng??i có tŕnh ?? h?c v?n, có hi?u bi?t và ??a v? ?n ??nh, thu nh?p cao trong xă h?i. Chính v́ v?y, ti?p c?n ???c và chi?m l?nh th? tr??ng khách hàng này là ?i?u mà b?t k? doanh nghi?p kinh doanh nào c?ng mong mu?n ??t ???c.

10. Tr? l?i t? ??ng các câu h?i th??ng g?p

B?t k? ng??i tr?c ?i?n tho?i nào trong công ty b?n c?ng ??u nói r?ng h? dùng ph?n l?n th?i gian c?a ḿnh ?? tr? l?i các câu h?i g?n nh? gi?ng nhau. ?ó là nh?ng câu h?i mà các khách hàng mu?n h?i tr??c khi h? giao d?ch v?i b?n.??a danh sách nh?ng câu h?i này lên Website s? giúp b?n lo?i b? ???c nh?ng th?c m?c c?a khách hàng ??i v?i công vi?c kinh doanh và gi?i phóng b?t th?i gian cho nhân viên h? tr? khách hàng.

11. Thông tin n?i b? thông su?t

Các nhân viên bán hàng l?u ??ng có th? c?n nh?ng thông tin c?p nh?t t?ng phút ?? giúp h? bán hàng c?ng nh? giúp cho vi?c kinh doanh luôn ?n ư. N?u b?n bi?t thông tin ǵ c?n thi?t, b?n có th? ??a chúng lên 1 Website riêng. V?i vi?c truy c?p vào website , nhân viên bán hàng c?a b?n ? b?t k? n?i ?âu trên th? gi?i s? nh?n ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v?i chi phí r? nh?t và nh?ng nhân viên tr?c ? v?n pḥng không b?n r?n thêm.

12. Chi?m l?nh th? tr??ng qu?c t?

V?i vi?c kinh doanh thông th??ng b?n có th? g?i th?, ?i?n tho?i t?i t?t c? m?i khách hàng ti?m n?ng trên th? tr??ng th? gi?i v?i chi phí khá t?n kém nh?ng v?i vi?c s? h?u 1 website b?n có th? h?i tho?i tr?c ti?p v?i khách hàng qu?c t? nh? là v?i m?t khách hàng trong n??c. Khi doanh nghi?p c?a b?n có các v?n pḥng ??i di?n ? n??c ngoài, h? s? truy c?p vào ngu?n thông tin c?a v?n pḥng trong n??c v?i chi phí ph?i tr? ch? b?ng m?t cu?c ?i?n tho?i g?i n?i h?t.

13. H́nh thành d?ch v? 24 gi?

Các Website sinh ra ?? ph?c v? khách hàng và các ??i tác c?a b?n 24/24 gi? trong ngày, 07/07 ngày trong tu?n. Thông tin có th? ???c khách hàng l?a ch?n theo nhu c?u và các thông tin mà h? coi là quan tr?ng, chính ?i?u này s? ??a b?n d?n ??u trong cu?c c?nh tranh trên th? tr??ng ngay c? khi b?n ?ang ngh? ng?i.

14. C?p nh?t thông tin 1 cách nhanh chóng

Trái ??t luôn quay, cu?c s?ng bi?n ??i t?ng giây. Có nh?ng thông tin b? thay ??i ngay tr??c khi nó ???c in ra. Và b?n s? có m?t ??ng gi?y t? có c?ng nh? không có giá tr? l?n l?n nhau. Các ?n ph?m ?i?n t? có th? thay ??i theo nhu c?u c?a b?n mà không c?n ??n gi?y t?, bút m?c hay hóa ??n. B?n c̣n có th? g?n Website c?a doanh nghi?p v?i 1 c? s? d? li?u mà b?n có th? thay ??i bao nhiêu l?n trong 1 ngày c?ng ???c tùy theo yêu c?u. Ch?ng có gi?y t? nào có th? giúp b?n th?c hi?n ???c s? n?ng ??ng ?ó.

15. Cho phép b?n ti?p nh?n thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng

V?i Website b?n có th? yêu c?u thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng ngay l?p t?c khi h? ?ang ghé th?m Website c?a doanh nghi?p b?n. ?i?u này giúp b?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u th?i gian và ti?n b?c ?? ho?ch ??nh các chi?n l??c qu?ng cáo và kinh doanh trên c? s? nh?ng thông tin n?m b?t ???c t? phía khách hàng mà không ph?i m?t thêm kho?n chi nào n?a. Câu tr? l?i c?a khách hàng ???c ??a lên Website ngay khi khách hàng t́m hi?u s?n ph?m và ???c chuy?n l?p t?c t?i ??a ch? e-mail c?a b?n.

16. Th? nghi?m d?ch v? và s?n ph?m m?i trên th? tr??ng

Khi ??a ra m?t s?n ph?m m?i trên th? tr??ng, ?i?u mà t?t c? các doanh nghi?p ph?i làm là qu?ng cáo và gi?i thi?u s?n ph?m ?ó. V?i các ph??ng pháp qu?ng cáo truy?n th?ng, ?ây s? là m?t công ?o?n r?t t?n kém và ?̣i h?i kinh phí l?n. Nh?ng n?u b?n gi?i thi?u, qu?ng cáo s?n ph?m m?i trên Website c?a doanh nghi?p b?n, b?n s? bi?t r?ng có th? ch? ??i ǵ t? nh?ng khách hàng truy c?p vào Website, h? chính là th? tr??ng ít t?n kém nh?t mà b?n v??n t?i. H? c̣n có th? cho b?n bi?t h? ngh? ǵ v? s?n ph?m c?a b?n 1 cách nhanh nh?t, d? dàng nh?t v?i m?t chi phí ít h?n b?t k? th? tr??ng nào mà b?n v??n t?i.

17. Ph??ng ti?n truy?n thông linh ho?t

Ngày nay, Internet ???c ?ánh giá là h? th?ng truy?n d?n chuyên nghi?p nh?t b?i v́ s?n ph?m chính c?a nó là các thông tin ???c ti?p c?n m?t cách d? dàng, nhanh chóng và r? ti?n. T?t c? các ?n ph?m ???c truy?n trên Internet ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n b?i v́ các công vi?c ??u ???c th?c hi?n trong môi tr??ng k? thu?t s? t? r?t nhi?u ngu?n thông tin cung c?p. T?t c? nh?ng công vi?c này th?c hi?n m?t cách d? dàng thông qua các trang Web trên chính Website c?a doanh nghi?p b?n.

18. Ti?p c?n m?t th? tr??ng c?a gi?i tr? và mang tính giáo d?c

? h?u h?t các tr??ng ??i h?c ??u ?ă cho sinh viên ti?p c?n vào Internet, gi?i h?c sinh ph? thông s? t?ng b??c làm quen và s? d?ng d?ch v? Internet trong nhi?u n?m t?i. Nhu c?u v? sách v?, trang ph?c th? thao, các khóa h?c, th?i trang tr? và r?t nhi?u th? khác s? tr? thành nhu c?u ?a d?ng c?a th? tr??ng trên Internet. Th?m chí ngay c? khi áp d?ng d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? trên m?ng và tu?i th? trung b́nh có ph?n t?ng lên th́ s? t?ng tr??ng c?a khu v?c th? tr??ng tu?i d??i 25 v?n ti?p t?c.

19. Ti?p c?n m?t th? tr??ng có tính chuyên nghi?p

M?ng Internet không ??n thu?n ch? là nh?ng máy tính mà nó c̣n là n?i m?i ng??i có th? mua bán, trao ??i b?t k? th? ǵ t? chi?c bàn ch?i ?ánh r?ng, các tác ph?m ngh? thu?t cho ??n các bài h?c ti?ng Anh,... V?i 70 tri?u ng??i s? d?ng th??ng xuyên và s? l??ng ng??i s? d?ng t?ng lên hàng ngày, thông tin kinh doanh c?a b?n có th? ???c gi?i thi?u cho m?t s? l??ng ng??i r?t l?n.

20. Ph?c v? t?i th? tr??ng ??a ph??ng

Chúng ta ?ă nói v? s?c m?nh c?a vi?c ph?c v? nhu c?u trên th? tr??ng qu?c t? thông qua Internet, nh?ng c̣n khu v?c th? tr??ng ? ngay ??a ph??ng c?a b?n th́ sao? Câu tr? l?i là: chính khách hàng trong ??a ph??ng b?n thông qua các ho?t ??ng marketing, h? s? bi?t t?i Website, truy c?p thông tin trên Internet và mang l?i l?i nhu?n cho công ty b?n. Cho nên dù công ty ???c ??t ? ?âu th́ thông qua m?ng Internet, nh?ng khách hàng ti?m n?ng v?n bi?t ??n b?n và b?n c?ng s? s?n sàng ph?c v? h?.

V?i nh?ng lư do trên, quư khách có th? hi?u rơ h?n lư do t?i sao doanh nghi?p c?a ḿnh l?i c?n có 1 website. Và ?? ???c t? v?n mi?n phí v? thi?t k? website vui ḷng g?i: Pḥng kinh doanh theo s?: 0168.769.6666  ho?c g?i   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   . Các chuyên gia c?a chúng tôi s? t? v?n và gi?i ?áp yêu c?u c?a b?n trong th?i gian s?m nh?t