• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

 Qua nh?ng d? án ?ó, ??i ng? thi?t k? website ?úc rút kinh nghi?m quư báu và chúng tôi ?ă t? xây d?ng 1 quy tŕnh d? án chu?n ?? ??m b?o công vi?c ti?n hành v?i th?i gian ng?n nh?t và hi?u qu? cao nh?t cho c? khách hàng và công ty.

 

Các chuyên gia c?a TDS Group s? ?i cùng khách hàng trong su?t quá tŕnh thi?t k? website và ??a website vào ho?t ??ng. Quy tŕnh thi?t k? website nh? sau:

Thi?t k? website: B??c 1 - T́m hi?u d? án
T́m hi?u yêu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p. Trao ??i cùng khách hàng ?? t́m ra nh?ng nhu c?u chính y?u nh?t

Thi?t k? website: B??c 2 - Phân tích yêu c?u 
D?a vào nh?ng thông tin và yêu c?u thi?t k? c?a khách hàng, chúng tôi phân tích rơ ràng m?c ?ích, yêu c?u, nguy?n v?ng ... c?a khách hàng. L?p k? ho?ch thi?t k?, c?n c? trên k?t qu? kh?o sát, thông tin do khách hàng cung c?p chúng tôi thi?t k? l?p c?u trúc cho website và mô h́nh thi?t k? chung cho toàn h? th?ng.

Thi?t k? website: B??c 3: ??c t? yêu c?u (Requirement Specs) 
Chúng tôi ti?n hành các b?n mô t? chi ti?t v? yêu c?u ?? chuy?n cho b? ph?n thi?t k?.

Thi?t k? website: B??c 4: Thi?t k? ( System Design) 
D?a trên các b?n mô t? h? th?ng, chuyên gia thi?t k? c?a chúng tôi s? ti?n hành thi?t k? b?n giao di?n và các ch?c n?ng c?a h? th?ng

Thi?t k? website: B??c 5: Phát tri?n h? th?ng ( Development ) 
T?i b??c này d?a trên các thi?t k?, chuyên gia l?p tŕnh c?a chúng tôi s? ti?n hành xây d?ng và hoàn thi?n h? th?ng website.

Thi?t k? website: B??c 6: Ki?m th? (Testing) 
Khi h? th?ng ???c xây d?ng xong, chúng tôi b?t ??u quá tŕnh ki?m th? t?ng module ch?c n?ng, c?ng nh? toàn b? h? th?ng. ??m b?o vi?c lo?i b? các l?i c̣n sót l?i.

Thi?t k? website: B??c 7: Demo & Chuy?n giao (Demo & Delivery ) 
H? th?ng website ???c hoàn t?t, chúng tôi demo cho khách hàng xem và ch?y th? h? th?ng. N?u không c̣n yêu c?u ǵ thêm th́ chuy?n giao toàn b? tài kho?n qu?n lư cho khách hàng, ?ào t?o s? d?ng và h? tr? k? thu?t c?n thi?t sau khi bàn giao.

Thi?t k? website: B??c 8: H? tr? (Support)
Chuy?n giao các tài li?u, h??ng d?n s? d?ng. H? tr? các v?n ?? k? thu?t phát sinh khi s? d?ng h? th?ng. Chúng tôi c?ng th??ng xuyên ?ánh giá và b?o tŕ h? th?ng.

Thi?t k? website: B??c 9: Qu?ng bá website (Web promotion)
Không ch? giúp khách hàng v?n hành t?t website, chúng tôi luôn h??ng t?i m?c tiêu xa h?n, giúp khách hàng qu?ng bá website 1 cách hi?u qu?, t?ng kh? n?ng bán hàng t? ??ng c?a website, ch?ng minh s? hi?u qu? c?a website ??i v?i công vi?c kinh doanh. V?i m?c tiêu: Khách hàng phát tri?n th́ BNB c?ng phát tri?n theo, chúng tôi cam k?t h? tr? khách hàng trong vi?c qu?ng bá website

Thi?t k? website: B??c 10: Ch?m sóc website (Web maintenance)
Trong tr??ng h?p khách hàng quá b?n r?n v?i công vi?c kinh doanh mà v?n mu?n website ???c c?p nh?t thông tin, vui ḷng liên l?c v?i chúng tôi ?? có s? tr? giúp t?t nh?t. D?ch v? ch?m sóc và b?o tŕ website hàng ngày / tu?n /tháng s? giúp website c?a b?n luôn c?p nh?t