• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

M?c ?ích

Nh?m ??p ?ng nhu c?u qu?n lư ?ào t?o và ?i?u hành các ho?t ??ng c?a các tr??ng ??i h?c và cao ??ng theo h? th?ng tín ch?, phù h?p quy ch? m?i c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

Nhà tr??ng ph? bi?n hóa giáo d?c, ngân hàng ??  thi, thi th? online…t?i h? th?ng website c?a ḿnh. Tham kh?o d?ng website:

www.violet.vn

Hay ngân hàng ?? thi t?i:

http://dethi.violet.vn

Qu?n lư tuy?n sinh

-          H? tr? qu?n lư thông tin tuy?n sinh ??u vào.

-          D? dàng giao ti?p và chuy?n ??i d? li?u v?i ch??ng tŕnh tuy?n sinh do B? giáo d?c và  ?ào t?o cung c?p.

-          T? ??ng phân lo?i k?t qu? thi ??u vào.

-          L?p báo cáo theo m?u do B? Giáo d?c và ?ào t?o quy ??nh.

Qu?n lư tuy?n sinh ??u vào

Qu?n lư tuy?n sinh b? sung

Qu?n lư tuy?n sinh t?i ch?c c?a ??i h?c;

Qu?n lư tuy?n sinh t? xa

?ào t?o và thi th? tr?c tuy?n.

Qu?n lư và l?p k? ho?ch ?ào t?o

-           

-          Qu?n lư thông tin sinh viên t? giai ?o?n trúng tuy?n, nh?p h?c và trong su?t quá tŕnh h?c t?p t?i tr??ng.

-          Qu?n lư thông tin c?u sinh viên, gi? m?i quan h? t?t gi?a nhà tr??ng và sinh viên sau khi t?t nghi?p.

-          C?p nh?t b? sung thông tin sinh viên t? d? li?u tuy?n sinh chuy?n vào.

-          H? tr? phân l?p h?c, ?ánh mă h?c viên t? ??ng. H? tr? in th? sinh viên v?i mă v?ch.

-          H? tr? liên k?t, chia s? thông tin ??n các h? th?ng thông tin khác. Qu?n lư các ??i t??ng ?u tiên, di?n chính sách, ??i t??ng tr? c?p xă h?i.

-          Qu?n lư các thông tin khen th??ng, k? lu?t c?a h?c viên.

-          Theo dơi và x? lư quy ch? h?c v?.

-          Ch?c n?ng t́m ki?m trên t?t c? các thông tin liên quan ??n sinh viên (Full-Text Search)

 Qu?n lư sinh viên theo khóa

Qu?n lư sinh viên theo l?p

Qu?n lư sinh viên theo ??u vào

Qu?n lư sinh viên theo ??u ra;

Qu?n lư và l?p k? ho?ch ?ào t?o

-          T?i ?u quy tŕnh cho lo?i h́nh ?ào t?o tín ch? theo quy ch? ?ào t?o ??i h?c do B? Giáo d?c và ?ào t?o m?i ban hành.

-          H? tr? mô h́nh ?ào t?o theo tín ch?, niên ch? và các h́nh th?c ?ào t?o Chính quy, T?i ch?c, M? r?ng, T? xa…

-          Qu?n lư thông tin các môn h?c c? th? cho t?ng H?, Ngành, Khoa và theo giai ?o?n c? s? ho?c chuyên ngành.

-          H? tr? xác ??nh các h?c ph?n tiên quy?t, t? ch?n có ??nh h??ng.

-          H? tr? xây d?ng ch??ng tŕnh khung cho các ngành, ngh? và l?p k? ho?ch ?ào t?o riêng cho t?ng khóa h?c.

-          Ch?c n?ng h? tr? tách–ghép l?p h?c ph?n.

 

-          Qu?n lư toàn b? ch??ng tŕnh ?ào t?o;

-          Qu?n lư toàn b? k? ho?ch ?ào t?o;

-          Qu?n lư toàn b? n?i dung và giáo viên theo ch??ng tŕnh ?ào t?o c? th?;

-          S?p x?p l?ch ?ào t?o khoa h?c.

Qu?n lư thông tin ?ánh giá k?t qu? h?c t?p:

 

-          Qu?n lư k?t qu? h?c t?p c?a h?c viên trong t?ng h?c k?.

-          H? tr? mô h́nh phân quy?n qu?n lư thông tin theo nhi?u c?p.

-          T? ??ng tính và qu?n lư ?i?m t?ng k?t môn h?c, ?i?m trung b́nh c?ng h?c k?, c? n?m h?c.

-          H? tr? x?p lo?i và ?ánh giá h?c viên viên cu?i k?, cu?i n?m, ?ánh giá và xét duy?t t?t nghi?p.

-          H? tr? in và c?p phát b?ng, ch?ng ch? t?t nghi?p.

-          Qu?n lư tra c?u thông tin c?p v?n b?ng, ch?ng ch? t?t nghi?p theo t?ng seri.

-          Trao ??i d? li?u gi?a pḥng ?ào t?o và các b? môn.

-           

Qu?n lư thông tin ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên.

 

§  Qu?n lư tài chính (h?c b?ng, h?c phí, ph? phí)

 

§  Qu?n lư và theo dơi các kho?n phí ph?i n?p c?a h?c viên. H? tr? tính kho?n mi?n gi?m,   hoàn tr? phí cho các ??i t??ng chính sách, tr? c?p.

§  Qu?n lư xét duy?t h?c b?ng cho sinh viên.

§  Qu?n lư các kho?n thu chi khác liên quan ??n sinh viên.

§  T? ??ng tính phí ph?i n?p cho h?c viên,h? tr? in phi?u thu.

§  Ch?c n?ng thi?t l?p các báo cáo th?ng kê và h? tr? nhi?u c?a thu phí ??ng th?i

-           

-          Qu?n lư tài chính (h?c b?ng, h?c phí, ph? phí) cho toàn các khóa h?c.

-          Qu?n lư tài chính cho m?i khóa h?c.

Qu?n lư thông tin giáo viên

 

§  Qu?n lư các thông tin lư l?ch giáo viên, h?p ??ng, tŕnh ?? chuyên môn, v? trí, ch?c v? công tác, h? s? l??ng và các ph? c?p, quan h? gia ?́nh, quá tŕnh l??ng, quá tŕnh công tác n??c ngoài, quá tŕnh ?ào t?o....

§  Qu?n lư thanh toán thù lao gi?ng d?y.

§  H? tr? xác ??nh h? s? h?c hàm, h?c v?, h? s? c? s?, bu?i h?c, h? s? ??c h?i ??i v?i giáo viên.

 

-          Qu?n lư thông tin toàn b?  giáo viên

-          Qu?n lư thông tin t?ng giáo viên.

Qu?n lư Kư túc xá

 

-          Qu?n lư các thông tin h? t?ng c? s? c?a kư túc xá.

-          H? tr? qu?n lư ??ng kư (vào, ra) và theo dơi t́nh tr?ng s? d?ng kư túc xá ??n t?ng pḥng, gi??ng.

-          Tra c?u, th?ng kê t́nh h́nh s? d?ng kư túc xá.

-           

Qu?n lư toàn b? sinh viên ra vào trong danh sách kư túc xá

Qu?n lư l?ch h?c và c? s? v?t ch?t gi?ng d?y

-          Qu?n lư các thông tin v? s?c ch?a, t́nh tr?ng ho?t ??ng c?a các gi?ng ???ng.

-          Cung c?p công c? h? tr? xây d?ng th?i khóa bi?u, l?p l?ch gi?ng d?y cho các l?p h?c c? th?.

-          Phân công giáo viên gi?ng d?y có l?u ư ??n nguy?n v?ng c?a giáo viên v? th?i gian gi?ng d?y, ??a ?i?m.

-          Khai thác d? li?u (giáo viên ?ang b?n, r?i, pḥng h?c ?ang b?n, ?ang r?i, l?p nào ?ang h?c, ?ang ngh?).

 

Qu?n lư l?ch h?c

 Qu?n lư  c? s? v?t ch?t gi?ng d?y

Giao ti?p tr?c tuy?n dành cho sinh viên (Portal)

 

-          Thông tin l?ch h?c, ??a ?i?m h?c.

-          ??ng kư h?c ph?n tr?c tuy?n.

-          Xem thông tin h?c phí, t́nh tr?ng ?óng phí và th?i h?n ?óng phí.

-          Xem k?t qu? ?ào t?o, ?i?m trung b́nh và nh?ng ?ánh giá rèn luy?n.

-          Sinh viên giao l?u tr?c tuy?n v?i nhau;

-          Sinh viên giao l?u tr?c tuy?n v?i nhà tr??ng.

1.     Giúp nhanh chóng thi?t l?p mô h́nh qu?n lư ?ào t?o theo h? th?ng tín ch? t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng và phù h?p v?i quy ch? m?i c?a B? Giáo D?c và ?ào T?o.

2.     Nhanh chóng c?p nh?t thông tin và d? dàng k?t n?i v?i sinh viên b?ng nhi?u tính n?ng t??ng tác tr?c tuy?n.

3.     Giúp gi?m chi phí ?i?u hành và ?ào t?o nh? h? th?ng thông tin thông su?t.

4.     Ki?n th?c m? ?áp ?ng nhu c?u riêng bi?t c?a t?ng tr??ng. Cho phép l?a ch?n các ch?c n?ng c?n thi?t và tinh ch?nh phù h?p.

5.     Thi?t k? m?m d?o, d? gia t?ng ?ng d?ng

6.     Tính b?o m?t cao

7.     T??ng tác gi?a giáo viên và h?c viên t?t h?n;

8.     Áp d?ng ???c mô h́nh ?ào t?o online trong t??ng lai.

S?n ph?m gi?i pháp c?a TDS Tech. R?t mong ???c ?ng d?ng cho các B? nghành và c? quan nhà n??c, tr??ng h?c.