• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

MODULE

N?I DUNG

 

GHI CHÚ

Trang ch?

 

 

-         Gi?i thi?u công ty

-         Ô t́m ki?m – m?c này r?t quan tr?ng b?i trong h? th?ng t́m ki?m n?ng ??ng giúp cho b?n ??c d? t́m ki?m nh?t.

-         C? h?i bán;

-         C?n cho thuê

-         C?n thuê;

-         Danh m?c khác mà công ty b?n mu?n show ra.

-         Tin chuyên ngành và quy tŕnh giao d?ch.

-     Slogan, logo bi?u t??ng, và các thông tin khác v? doanh nghi?p.

Trang ch? là b? m?t toàn b? công ty và gi?i thi?u nh?ng d?ch v? vip nh?t c?a các công ty.

Bán

Bán ???c phân chia thành các c?p qu?n lư cho admin

-          Bán ???c chia theo giá

-          Bán chia theo lo?i b?t ??ng s?n

-          Bán chia theo ??a bàn;

H? th?ng tin k?t c?u theo:

Theo t?nh

Theo qu?n – huy?n

Theo ph??ng xă

Theo tuy?n ???ng

Theo giá t? --- ??n

Cho thuê

 

 

-         Khu v?c cho thuê: có  2 c?p, admin có th? t? t?o các khu v?c.

-         Thông tin cho thuê: có 2 c?p hi?n th?

-         C?p 1: danh sách các tin cho thuê thu?c khu v?c ( Tiêu ??, ??a ch?, h́nh ?nh, giá, di?n tích,..)

-         C?p 2: thông tin chi ti?t g?m : H́nh ?nh, n?i dung, giá,..).

-         Liên h? thuê “ Order Now” G?i thông tin ??n ng??i ??ng tin ho?c ban qu?n tr?

-         Nhi?u danh sách b?n tin th́ phân trang

-         Th? t? hi?n th? các b?n tin m?c ??nh t? m?i t?i b?n tin c? h?n, và ng??i qu?n tr? có th? sét ???c các b?n tin cho phép hi?n th? hay không, và th? t? hi?n th? c?a ban tin ?ó.

 

H? th?ng tin k?t c?u theo:

Theo t?nh

Theo qu?n – huy?n

Theo ph??ng xă

Theo tuy?n ???ng

Theo giá t? --- ??n

 

H? th?n qu?n lư linh ho?t. Có ??ng kư các thành viên;

Ho?t ??ng theo hai ch? ??:

Theo h? th?ng ??i lư b?t ??ng s?n

Theo ch? ?? bán l?;

Và nhi?u ?ng d?ng t??ng tác t?t.

Tham kh?o mô h́nh nh?:

www.diaoconline.vn .

http://songdasao.vn/sds/ (TDS thi?t k?)

http://www.anhducinvest.vn/ (TDS thi?t k?)

Hay: www.nhadat24h.net là ví d?.

 

Tin t?c & pháp lu?t

 

 

- Li?t kê danh sách các tin t?c

- G?m có : H́nh ?nh, tiêu ??, N?i dung mô t? ng?n, N?i dung mô t? chi ti?t.

- Tim m?i nh?t

- Danh sách các b?n tin

- Hi?n th? có 2 câp:

- C?p 1: hi?n th? danh sách các b?n tin, có nhi?u b?n tin th́ phân trang. Trong c?p m?t ta hi?n th? “ Tiêu ??, h́nh ?nh minh h?a, n?i dung mô t? ng?n”

- C?p 2: hi?n th? chi ti?t b?n tin ?ó và các tin liên quan.

 

-          Module tin t?c & pháp lu?t do admin ??ng bài và qu?n lư.

-          Tr?ng thái có hi?n th? hay không.

-          V? trí hi?n th? c?a các b?n tin.

-          Admin có th? cho phép tin nào là tin m?i.

-          Qu?n tr? tin tiêu ?i?m;

-          Qu?n tr? tin quan tr?ng;

-          Qu?n tr? tin ??c nhi?u nh?t;

-          Qu?n tr? tin t?c n?i b?..

 

Thành viên

 

 

-         ??ng kư.

-         ??ng nh?p.

-         Qu?n tr? thành viên.

-         ??ng tin rao v?t vào các m?c bán và mua.

-         Qu?n lư tin t?c ?ă ??ng.

-         Qu?n lư feedback, liên h? c?a khách hàng v?i b?n tin c?a ḿnh ??ng.

-         Qu?n lư tài kho?n<

-         Qu?n lư thông tin

-         H??ng d?n ??ng tin

-         H??ng d?n thành viên tiêu bi?u, b?n tin m?i, tiêu bi?u

Thành viên có th? qu?n lư toàn b? thông tin c?a ḿnh.

-         Nh? qu?n lư v? tin ?ă ??ng.

-         Feedback c?a khách hàng.

-         Tài kho?n.

-         Và các thông tin khác.

-         Admin có th? qu?n lư ???c m?i thông tin c?a thành viên.

Có th? ví d? nh? s?n ph?m:

www.sanduan.vn  là m?t website mua bán b?t ??ng s?n và mua bán công ty r?t nhi?u ?ng d?ng t??ng tác.

Ho?c:

www.santhietbi.vn

 

 

D?ch v? & Gi?i thi?u v? công ty

 

 

-         Gi?i thi?u v? công ty: có m?t bài gi?i thi?u v? công ty bao g?m “ Tiêu ??, h́nh ?nh,  l?i gi?i thi?u”.

-         Danh sách các d?ch v? c?a công ty

-         Hi?n th? danh sách các d?ch v? c?a công ty, n?u nhi?u d?ch v? th́ phân trang.

-         Vi?c hi?n th? các d?ch v? theo 2 c?p.

-         C?p 1: list danh sách các d?ch v?

-         C?p 2: xem chi ti?t m?t d?ch v?

-         D?ch v? và l?i gi?i thi?u v? công ty do admin ??ng tin và qu?n lư

-         Admin có th? qu?n lư ???c nh?ng tin ?ă ??ng.

-         Admin có th? qu?n lư các tin có ???c hi?n th? hay không, v? trí hi?n th? c?a các tin.

Qu?ng cáo

AD- MODUL

-         Admin có th? ??ng các qu?ng cáo.

-         Qu?n lư các qu?ng cáo ?ă ??ng.

-         Xác ??nh cách hi?n th? và v? trí hi?n th? theo b?n design.

Ph?n h?i

F MODUL: FeedBack

Admin có th? qu?n lư và thay ??i thông tin v? h? tr? online.

B?n tin n?i b?

New letter

 ???c t́m ki?m trong toàn b? h? th?ng c? s? d? li?u

-          T?i ?u hóa code

-          SEO

-          Là module c?n thi?t, ???c s? d?ng k?t h?p v?i nhi?u module khác trong h?u h?t các website. Search Engine h? tr? ng??i s? d?ng trong vi?c t́m ki?m n?i dung thông tin nhanh chóng và chính xác.

-          T́m trong website theo th?i gian, t? khoá…

-          Cho phép t́m ki?m trên t?ng b?ng c? s? d? li?u.

-          Cho phép t́m ki?m trong ph?m vi website c?a b?n ho?c ???c nhúng vào nhi?u seach engine nh? Google, Yahoo… liên k?t ??n các website khác.

-          Giúp ng??i qu?n tr? t́m ki?m các thông tin t? nhi?u website ?? c?p nh?t vào c? s? d? li?u c?a ḿnh.

-          TDS Tech

-          T??ng tác

-          T??ng tác v?i Yahoo, Google, Facebook, Tiwer……

-          T?o ra s? n?i k?t v?i nhi?u m?ng xă h?i và công c? truy?n thông.

-           

-          TDS Tech

-          Pay-Online

-          Là h? th?ng thanh toán tr?c tuy?n cho khách hàng.

-          H́nh th?c thanh toán có th? b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n, Visa Card, Master Card… v?i ?? b?o m?t cao d?a trên c? ch? b?o m?t ?a t?ng, ??m b?o gi? bí m?t t?i ?u thông tin c?a khách hàng.

-          TDS Tech

-          Ph?n Quy?n

-          Cho phép phân quy?n cho t?ng ng??i qu?n tr?  c?p d??i;

-          Có th? t?o cho các qu?n tr? viên trên toàn qu?c;

-          Phân quy?n duy?t bài tr??c khi cho hi?n th?;

-          TDS Tech

-          H? th?ng tài li?u

-          Có th? áp d?ng h? th?ng nh? m?t ph?n m?m t??ng tác gi?a các ??i lư trong toàn qu?c v? áp d?ng nh?t th? hóa nh?n di?n th??ng hi?u;

-          Có th? truy?n t?i toàn b? nh?n di?n t?i khách hàng và nhân viên, chi nhánh b?ng quy?n qu?n lư limit (gi?i h?n)

-          Có th? ??ng t?i tài li?u b?o m?t c?a m?i riêng các doanh nghi?p trong h? th?ng;

-          Có th? t? ??ng l?u t?i tài li?u t? các h? th?ng m?c ??nh ??t s?n trong ph?n m?m website do chúng tôi cung c?p. 

-          TDS Tech

-          Ngôn ng?

-          -         Công ngh? TWEB không h?n ch? ngôn ng?  có th? ??t theo yêu c?u c?a khách. Tuy theo ngôn ng? mà báo thêm giá cho khách hàng.