• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban hang truc tuyen                                Ban hang truc tuyen                                 Ban hang truc tuyen                                     Ban hang truc tuyen

Website Du l?ch do TDS Tech thi?t k? v?i các tính n?ng:

 

 •  
  • Danh sách Ch??ng tŕnh Du l?ch (Tour) ;
  • Mô t?  Tour Du l?ch b?n c?n cung c?p cho khách hàng?
 •  
  • Cho phép khách hàng ??t Tour (Booking) qua m?ng?
   Cung c?p các công c? tr? giúp cho khách hàng khi ?i Du l?ch: Thông tin máy bay, Thông tin tàu h?a, Thuê xe, Th?i ti?t, Chuy?n ??i ti?n t?
  • Thi?t k? website chuyên nghi?p phù h?p v?i trang website chuyên v? Du l?ch?
 •  
  • Cung c?p các thông tin, h́nh ?nh gi?i thi?u v? ??t n??c, Con ng??i Vi?t Nam?

TDS Tech mang l?i cho các b?n s? l?a ch?n:

 •  
  • Các m?u website t? h? th?ng internet ?? ??a vào yêu c?u các tính n?ng cho chúng tôi thi?t k?;
 •  
  • Cách th?c qu?n lư các ??i lư c?a Khách hàng trên toàn qu?c, t??ng tác v?i khách du l?ch t?t nh?t.
 •  
  • Các thông tin du l?ch ???c hi?n th? theo ngày tháng, l?ch tour, l?ch vé, hay các thông tin book pḥng khách s?n.

Th?ng kê các tính n?ng c?n có c?a m?t website mà TDS Tech cung c?p:

STT

Các module tính n?ng trong website

1

Hotel & Resort

2

Qu?n lư du thuy?n (Cruise)

3

Tour program

4

Qu?n lư thuê xe

5

Vé (máy bay, tàu)

6

Gi? hàng du l?ch

7

Công c? t́m ki?m nâng cao

8

Qu?n lư thông tin khuy?n măi

9

Thông tin d?ch v? khác

10

Qu?n lư thông tin khách hàng

11

Qu?n lư ??n hàng (dành cho qu?n tr? viên)

12

H?i ?áp

13

Qu?n lư banner qu?ng cáo

14

Tin t?c s? ki?n

15

Thông tin tr? giúp h?u ích

16

H? so?n th?o n?i dung t?nh

17

Qu?n lư link-exchange (h? tr? marketing online)

18

T?i ?u hóa t? khóa và ???ng link (h? tr? marketing online)

20

Qu?n lư ư ki?n khách hàng

21

Liên h?, ph?n h?i

22

Phân quy?n qu?n tr? c? b?n

25

Qu?n lư danh sách newsletter

26

Thông tin th?i ti?t, t? giá t? ??ng

 MÔ T? CÁC TÍNH N?NG CHÍNH C?A TRANG WEB.

 •  
  • Qu?n lư khách s?n;
  • Qu?n lư du thuy?n:
  • Qu?n lư pḥng khách s?n;
  • Qu?n lư Tour;
  • Qu?n lư booking vé máy bay;
  • Vé máy bay, vé tàu xe, vé du l?ch, vé xem bi?u di?n;
  • L?ch Event t?ng th?i ?i?m trong tu?n,tháng, n?m;
  • Quà du l?ch và gi? hàng l?u ni?m;
  • Công c? t́m ki?m nâng cao
  • Thông tin khuy?n măi mùa du l?ch;

Thông tin d?ch v? khác.

Cho phép qu?n lư các thông tin d?ch v?: ??a ?ón khách, thuê xe, h??ng d?n viên, th? t?c visa..

Không gi?i h?n s? l??ng phân nhóm trong d?ch v?.

Các ??n hàng ??t d?ch v? không ??a chung vào gi? hàng mà ???c chuy?n v? ? d?ng contact g?i cho ng??i qu?n tr? bán hàng.

Qu?n lư thông tin khách hàng.

Cho phép khách hàng t?o tài kh?an và l?u tr? thông tin cá nhân giao d?ch cho nh?ng l?n ??t hàng khác nhau trên website.

Khách hàng có tài kh?an sau khi ??ng nh?p có th? t? c?p nh?t l?i thông tin cá nhân c?a ḿnh.

Phân quy?n qu?n tr? c? b?n

Có 2 c?p qu?n tr?: c?p cao cho phép qu?n tr? n?i dung ??ng th?i có th? t?o ra tài kho?n qu?n tr? khác, c?p th?p ch? có kh? n?ng qu?n tr? n?i dung.

Qu?n lư link exchange

Cho phép qu?n lư các trao ??i link v?i website khác, không gi?i h?n phân nhóm các link.

Có ch?c n?ng l?u l?i các URL n?i mà link website c?a minh ???c ??t ( ti?n theo dơi công vi?c và k?t qu? c?a ng??i làm link). T? ??ng ki?m tra các ???ng link ng??c ?? xác ??nh l?i link.

Qu?n lư ư ki?n khách hàng

Cho phép nh?n ư ki?n khách hàng t? web, ho?c post ư ki?n khách hàng vào qua h? qu?n tr?.

Có th? phân lo?i ư ki?n khách hàng theo n?m.

Ch?c n?ng d? báo th?i ti?t

Cho phép t́m ki?m theo t? khóa trong các lo?i s?n ph?m, bao g?m tour, hotel-resort, vé.

Ch?c n?ng t́m ki?m là m?t công c? t?i quan tr?ng trong thi?t k? website du l?ch:

T́m ki?m trong các tr??ng tên, tóm t?t, x?p h?ng, ??a ?i?m, kho?ng giá ??i v?i hotel-resort, du thuy?n.

T́m ki?m trong các tr??ng tên, tóm t?t, lo?i ch??ng tŕnh, ?i?m ?i-??n, th?i gian kéo dài, kho?ng giá ??i v?i ch??ng tŕnh tour.

T́m ki?m trong các tr??ng tên, tóm t?t, hăng cung c?p, ?i?m ?i-??n, kho?ng giá ??i v?i vé.

T́m theo b?n ?? c? ??nh: cho phép hi?n danh sách các t?nh thành lên 1 b?n ??, khi ng??i dùng b?m vào link t??ng ?ng s? ra k?t qu? các s?n ph?m (tour, hotel – resort, cruise, xe ?ng v?i ??a ?i?m ?ó)