1.     Kênh truy?n h́nh nào ???c l?a ch?n;

2.     Gi? nào trên kênh truy?n h́nh ?ó ???c l?a ch?n;

3.     Thông ?i?p c?n truyên t?i;

4.     ??i t??ng theo dơi kênh;

5.     Mong mu?n khi s? d?ng kênh;

6.     Cái ǵ quan tr?ng nh?t khi qu?ng cáo truy?n h́nh?

7.     Cách làm cho thông tin ???c Ghi + Nh?;

8.     Kênh và gi? có hi?u qu? th? nào khi truy?n t?i thông tin?

9.     Kênh và ??a bàn có ?nh h??ng ra sao khi ta Pr s?n ph?m, d?ch v? hay th??ng hi?u?

10.  Nên truy?n t?i TVC s?n ph?m hay TVC th??ng hi?u ? t?ng kênh? T?i sao?

11.  Công c? Truy?n h́nh s? mang l?i giá tr? ǵ trong quá tŕnh truy?n t?i;

12.  ??c tính riêng hi?m có mà ch? truy?n h́nh mang l?i là ǵ?

13.  Các thông ?i?p mà ta nên dùng khi làm qu?ng cáo truy?n h́nh;

14.  Khi xây d?ng TVC ?? qu?ng cáo truy?n h́nh s? nh? th? nào?

15.  Quy tŕnh xây d?ng TVC ?̣i h?i nhà s?n xu?t c?n có cho doanh nghi?p;

16.  Nh?ng giá tr? c?a h?u k? khi làm TVC qu?ng cáo t?i n??c ngoài?

17.  ??i v?i m?t doanh nghi?p m?i th́ c?n qu?ng cáo ǵ? Doanh nghi?p ?ă lâu ??i ra sao?

18.  Cách ?ánh giá hi?u qu? sau m?i l?n qu?ng cáo?

19.  Nên thay ??i k? ho?ch qu?ng cáo khi nào?

20.  Chi?n l??c cho t?ng th?i k? v? tài chính?

21.  Phân b? tài chính ra sao khi làm qu?ng cáo truy?n h́nh?

22.  Ti?t ki?m th́ làm sao hi?u qu? cao trong qu?ng cáo truy?n h́nh?

23.  K? ho?ch ??t ???c? K? v?ng và làm sao ra quy?t ??nh cho ?úng khi l?a ch?n kênh qu?ng cáo truy?n h́nh (booking TV)

23.  K? ho?ch ??t ???c? K? v?ng và làm sao ra quy?t ??nh cho ?úng khi l?a ch?n kênh qu?ng cáo truy?n h́nh (booking TV)

Liên h? d?ch v? v?i chúng tôi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 0168.769.6666 (Mr D?ng - CEO TDS Media) 

(Toàn b? n?i dung trên ???c trích t? nghiên c?u c?a Th?c s? Qu?n tr? kinh doanh - MBA of Griggs V? Ng?c D?ng - áp d?ng hi?u qu? khi qu?ng cáo truy?n h́nh)

 

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website